Politisk program

Konservative visioner for Favrskov Kommune for perioden 2018 – 2021

Det Konservative Folkeparti ønsker, at Favrskov Kommune udvikler sig til at blive regionens foretrukne bosætnings- og erhvervskommune. Det er vores holdning, at de to ting følges ad og vi vil arbejde målrettet på at når dette mål.

En kommune uden nye tilflyttere vil langsom sygne hen og blive svagere og svagere.

Det er derfor vigtigt, at vi arbejder på at gøre det så attraktivt som muligt at slå sig ned i vores kommune – hvad enten det er for at drive erhverv herfra, eller for at bosætte sig.

Der skal arbejdes med mange forskellige indsatser for at nå vores mål. Indsatser som vi kort beskriver i dette politiske program for byrådsperioden 2018 til 2021. Indsatser, der naturligvis skal række længere ud end blot den kommende valgperiode.

Børn og familie

Det Konservative Folkeparti er børnefamiliernes parti.

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi på bedst mulig vis kan understøtte familiens sammenhængskraft, og samtidig understøtter den enkelte families mulighed for, at være en erhvervsaktiv familie.

Samtidig er det partiets ambition, at Favrskov skal blive Danmarks bedste pendlerkommune.

Derfor er det vigtigt, at kommunens børnepasningstilbud er indrettet til at imødekomme pendlerforældrenes behov for udvidede åbningstider.

Daginstitutioner

Konservative i Favrskov ønsker fortsat fuld pasningsgaranti af 0-6 årige, og at udbygningen af daginstitutionerne skal ske i takt med kommunens udvikling. Vi ser gerne, at man inddrager private initiativer, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at fastholde børnepasningsgarantien, der skal være baseret på et velfungerende dagplejesystem, suppleret af vuggestueafsnit i integrerede institutioner
 • at åbningstiderne bliver fleksible, så mindst en institution i hvert pasningsdistrikt har forlænget åbningstid.
 • at bevare legestuefaciliteterne, så børnene har gode muligheder for at mødes i større grupper
 • at alle fra treårs-alderen tilbydes en børnehaveplads.
 • at børnehaverne ikke er ens, men at der findes et varieret udbud med forskelligt pædagogisk udgangspunkt
 • at dagplejen i landsbyerne søges opretholdt, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.
 • at der etableres mulighed for pasning af børn om aftenen/natten for at hjælpe familier med aften/natarbejde.

Skoler
Konservative i Favrskov mener, at folkeskolen skal have de nødvendige ressourcer til at give vores børn og unge grundlaget for at komme videre med en uddannelse. Vi skal have en førsteklasses folkeskole, hvor der er plads til alle uanset fagligt niveau. Forældrene er en vigtig ressource for børnenes indlæring. Skolen skal være fleksibel og rummelig, så undervisningen tager hensyn til den enkelte elev. Alle elever skal udfordres på et niveau, der er afpasset den enkeltes kompentencer. Skolerne i Favrskov skal være attraktive arbejdspladser, der tiltrækker det bedste og mest engagerede personale.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at tilbyde rullende indskoling/aldersintegreret undervisning, hvor det er muligt
 • en stor faglighed
 • at øge decentralisering af kompetencer og ansvar
 • at tilbyde bedre specialundervisningsvilkår
 • at inkluderede elever tilbydes reel og værdig inklusion
 • at give større rummelighed ved at tilgodese børn med særlige behov også uden for skoletiden (SFO)
 • at der gives mere efteruddannelse til lærerne
 • at opretholde tidssvarende bygninger, undervisningsfaciliteter og materialer
 • at skolen fortsat udvikler sund livsstil gennem viden om kost og motionsvaner
 • at fastholde dygtige og motiverede medarbejdere gennem større ansvar til den enkelte lærer
 • at fremme iværksætteri og selvstændighedskultur
 • at gøre skolerne til endnu mere attraktive arbejdspladser.

 Udsatte børn

Konservative i Favrskov mener, at alle børn fortjener en tryg barndom. Opdragelsen er som udgangspunkt forældrenes opgave og ansvar, men det er kommunens opgave at sætte ind, hvor forældrene ikke magter det. Som konservative vil vi arbejde for at styrke det forebyggende arbejde overfor særligt udsatte børn og unge.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at styrke opsporing og forebyggelse af udsatte familier, bl a gennem etablering af fremskudte teams
 • at udbygge mulighederne for aflastning i nærmiljøet

Ældre

Konservative i Favrskov mener, at ældreplejen skal indrettes, efter de ældres behov, fx så de ældre kan blive boende længst muligt i eget hjem, hvor de måtte ønske det. Nøgleordet er værdighed. Det er vigtigt at understøtte livsglæden hos alle borgere – og måske særligt hos vores ældre. Bl.a. derfor er vi optagede af, at der sikres adgang til lækker, velduftende og frisklavet mad.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • et tilstrækkeligt antal ældreegnede boliger placeret i kommunens bycentre
 • at kommunen har dygtige, tilfredse og motiverede medarbejdere og ledere
 • at forbedre udnyttelse af de økonomiske midler
 • at understøtte det frivillige sociale arbejde
 • at frigøre mere tid til den personlige pleje og omsorg
 • at etablere leve-bo miljøer på plejecentrene 
 • at styrke fagligheden gennem centralisering af demensområdet og aflastningspladser
 • at styrke de forebyggende hjemmebesøg
 • at ansvaret gives tilbage til medarbejderne gennem mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
 • at give mulighed for private alternativer til plejehjem og anden hjælp (fritvalgsområdet)
 • at styrke hjemmetræningen (hjælp til selvhjælp)
 • at tilbyde frisklavet og indbydende mad.

Sundhed

Konservative i Favrskov vil give borgerne gode betingelser for sund adfærd ved blandt andet at skabe rammer for sunde fritidsaktiviteter. Oplysningen om sund adfærd skal styrkes. Der skal udarbejdes særlige mål for udsatte grupper. Nøgleordene skal være livskvalitet og trivsel.
 

Konservative i Favrskov vil arbejde for: 

 • at den fysiske planlægning fremmer sund adfærd, for eksempel cykelstier og sikre skoleveje
 • at styrke samarbejdet med private aktører
 • at støtte samarbejdet med frivillige sundhedsorganisationer
 • at styrke samarbejdet med kommunens virksomheder i forebyggelsesindsatsen (KRAM, arb. miljø)
 • at styrke initiativerne til mindskelse af rygning blandt børn og unge
 • at reducere alkoholmisbrug
 • at give større fokus for sundhedsfremme hos svage grupper (ex psykisk syge)
 • at styrke arbejdet med sundhedsfremme og undervisning af borgere med kroniske sygdomme
 • at styrke misbrugsindsatsen, så der gives hurtig og relevant støtte til afvænning

Handicap

Konservative i Favrskov ønsker en værdig hjælp til de borgere som ikke kan klare sig selv. Misbrugsindsatsen skal styrkes, så der gives relevant og hurtig hjælp. Tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig for den enkeltes opfattelse af livskvalitet, og kommunen skal derfor virke for at styrke rummeligheden på arbejdsmarkedet.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at der findes tidssvarende botilbud og aktivitetstilbud til alle relevante handicapgrupper
 • at indtænke tilgængelighed i kommunens fysiske planlægning
 • at undgå passiv forsørgelse, hvor andre muligheder kan tilvejebringes
 • at arbejde for en mere fleksibel indsats, der tager udgangspunkt i den enkeltes styrker og svagheder.

 

Fritid

Konservative i Favrskov mener, at foreningslivet og det frivillige arbejde skal styrkes. Det skal gøres lettere at være frivillig leder gennem tættere kontakt til kommunen.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at skabe rammerne for en aktiv fritid for alle borgere fx gennem sammenhængende rekreative stisystemer
 • at fremme etableringen af rekreative områder, fx udnyttelsen af tidligere grusgrave
 • at trækstien langs Gudenåen genskabes
 • at der etableres en trampesti langs Lilleåen fra Hinnerup til Hadsten
 • at anlæggelsen af naturstier fx langs åerne sker i samarbejde med lodsejerne

Idræt

Konservative i Favrskov mener, at idræt skal indtage en vigtig plads i sundhedsarbejdet. De sundhedsfremmende fritidsaktiviteter skal styrkes

Konservative i Favskov vil arbejde for:

 • at skabe forudsætninger for en bred vifte af idrætstilbud
 • at den organiserede idræt er tilgængelig for borgere i alle aldre
 • at der er det fornødne antal idrætsanlæg og haller
 • at skabe forudsætninger for både bredde- og eliteidræt
 • at idrætten integreres i sundhedspolitikken for alle aldre

Kultur

Konservative i Favrskov ønsker et styrket samarbejde med private aktører om kulturelle initiativer. Kulturarrangementer skal fx kunne støttes gennem udvidet brug af sponsorater fra lokale virksomheder.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at understøtte børnekulturelle initiativer
 • at støtte bibliotekernes positive udvikling og kulturbærende rolle
 • at kulturarrangementer forankres i en decentral struktur med kulturhusene som bærende
 • at bevare vores fælles kulturarv

Erhverv

Konservative i Favrskov mener, at kommunen fortsat skal være et attraktivt sted at drive virksomhed. Det er helt afgørende at søge at fastholde sin position som førende erhvervskommune. Der skal ikke indføres dækningsafgift.

Konservative i Favrskov vil arbejde for: 

 • at fremme og aktivt understøtte iværksætterkulturen
 • at holde skatter og afgifter i ro og på sigt sænke dem
 • at fremme kundeorienteringen i forvaltningen og etablere en kontaktpersonsordning for myndighedsgodkendelser
 • at tiltrække erhvervsklynger
 • at der altid er et bredt udbud af erhvervsgrunde i hele kommunen
 • at der er en smidig og hurtig kommunal sagsbehandling
 • at der er et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om erhvervsudviklingen
 • at der sættes fokus på digitale løsninger i samarbejde med erhvervslivet
 • at kommunen fremmer brug af miljøvenlig teknologi og virksomhedsdrift
 • at kommunens indkøbspolitik gøres mere synlig

Arbejdsmarked

Konservative i Favrskov finder det væsentligt, at beskæftigelsesindsatsen løbende tilpasses den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. I perioder med lav arbejdsløshed er det vigtigt at få ledige hurtigt ud på arbejdsmarkedet og undgå flaskehalse i det offentlige system. I perioder med stigende ledighed er det vigtigt at bruge tiden konstruktivt til opkvalificering og efteruddannelse. 

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at beskæftigelsesindsats bliver sammenhængende i et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv
 • en effektiv og konsekvent aktivering ved ledighed
 • en aktiv og systematisk integration af flygtninge og indvandrere
 • at styrke samarbejdet mellem kommune/jobcenter og private aktører

Byudvikling og bosætning

Konservative i Favrskov finder, at Favrskov Kommune skal være regionens foretrukne bosætningskommune med en styret byudvikling omkring hovedbyerne, således at kommunen har en stabil positiv vækst. Nøglebegrebet er frihed til forskellighed.

Konservative i Favrskov vil arbejde for: 

 • at hovedbyerne udvikles med udgangspunkt i deres særlige styrker. Hadsten: Uddannelse; Hinnerup: kontorerhverv, Hammel: Sundhed; Ulstrup: Turisme/oplevelse
 • at der hele tiden er et varieret udbud af bolig og erhvervs byggegrunde i alle centerbyer
 • at byudviklingen planlægges, så den understøtter muligheden for at opretholde et levende og attraktivt byliv, herunder et varieret handelsliv med tilstrækkeligt antal parkeringspladser
 • at bycentrene løbende udvikles så de fremtræder som attraktive opholdsrum
 • at fremme private initiativer i udviklingen af byerne

 

Turisme

Konservative i Favrskov mener, at potentialet for turismeerhvervet skal udnyttes bedre.

 

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at Favrskov Business Branding privatiseres 
 • at private turismeinitiativer fremmes
 • at turisme og naturbeskyttelse tænkes som en helhed
 • at området ved Gudenåen i særlig grad tænkes i et turismeperspektiv
 • at udvikle lystfiskeriet

Landsbyer

Konservative i Favrskov finder, at landsbyerne skal udvikles som selvstændige, dynamiske og mangfoldige lokalsamfund baseret primært på borgernes engagement og involvering. Landsbyernes positive individuelle udvikling skal fremmes.
 

Konservative i Favrskov vil arbejde for: 

 • at forsamlingshusene fortsat udvikles og fornyes 
 • at styrke landsbyrådet og give økonomiske midler til at fremme udviklingen i landsbyerne
 • at sikre en harmonisk udvikling tilpasset landsbyernes særlige karakteristika
 • at udvikle det lokale demokrati gennem dialog 
 • at bevare eksisterende skolebusordninger

at understøtte konstruktiv udnyttelse af nedlagte landbrug

Infrastruktur

Konservative i Favrskov mener, at infrastrukturen har afgørende betydning for både borgere og erhvervsliv. Det er vigtigt at opretholde og udbygge infrastrukturen, også den kollektive trafik. Det overordnede vejnet skal udbygges, så kødannelse undgås.
 

Konservative i Favrskov vil arbejde for: 

 • at der etableres en omfartsvej ved Hadsten syd-vest og ved Hinnerup øst.
 • at Viborgvej (rute 26) udbygges til en motorvej.
 • at fremme trafiksikkerheden generelt og særligt på skoleveje
 • at udbygge cykelstinettet i og omkring byerne med fokus på skoletrafikken
 • at der er jævnlige kollektive trafikforbindelser mellem bycentre og de større lokalcentre
 • at kommunens veje løbende holdes i en god stand, så vejkapitalen opretholdes
 • at der løbende afsættes midler til mindre vejprojekter, så flaskehalse begrænses
 • at vejbelysningen effektiviseres uden brug af slukning
 • at Favrskov kommune deltager i Flextur ordningen

Miljø

Konservative i Favrskov mener, at vi skal være en grøn kommune for alle. Miljøpolitik skal tænkes bredt og formidles som sådan. Det skal være en vedkommende del af dagligdagen at tænke i miljø. Kommunen skal fremme miljøvenlig teknologi, også for virksomheder og i landbruget, så samfundet udvikles i en miljørigtig retning.
 

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at der ved planlægning af nye samt udvidelse af eksisterende virksomheder, herunder landbrug, tages fornødne hensyn til miljøet for at sikre den unikke natur, som findes i kommunen
 • at drikkevandsressourcerne beskyttes, fx gennem tilplantning af skov
 • at der i bysamfundene skal være grønne områder med fritidsfaciliteter til borgerne og god adgang til omgivende natur
 • at kommunen vedligeholder bygninger og tekniske anlæg så ressourceudnyttelsen optimeres
 • at der bliver mulighed for at eksperimentere med miljøvenligt byggeri
 • at Favrskov bliver forsøgsområde for miljøvenlig teknologi
 • at der tilskyndes til brug af alternative energikilder for at nedbringe CO2 udledningen
 • at udlægge egnede zoner til landbrugsbyggeri, og derved skabe rum for en dynamisk udvikling af jordbrugserhvervene i kommunen.
 • at optimere energiudnyttelsen og tilskynde til energiforbedringer
 • at klimaplanen følges op af en handlingsplan
 • at tænke miljø og klima ind i de kommunale beslutninger
 • at understøtte fjernvarmens udbredelse
 • at bevare varmeværker og vandværker i privat regi

Økonomi og medarbejdere

Konservative i Favrskov mener, at kommunen skal have balance mellem indtægter og udgifter. Der skal være et kontinuerligt fokus på effektivisering af arbejdsgange. Skatter og afgifter skal holdes i ro.
 

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at kommunen styres, så budgetterne holdes
 • at de økonomiske midler udnyttes mest effektivt
 • en styrkelse af evalueringskulturen
 • at vi bliver bedre til at lære af de gode eksempler
 • at fremme udlicitering, især af områder, der ikke er kernekompetenceområder
 • at kommunens administration er rationel, bl.a. gennem udstrakt brug af it
 • at medarbejdernes kompetencer løbende udvikles
 • en åben indkøbspolitik, der udnytter mulighederne for rabataftaler
 • at medarbejderne gives øget rum til at bruge deres ansvar.
 • at øge arbejdsglæden ved at give tillid til medarbejderne
 • at reducere bureaukratiet

Borgerservice

Konservative i Favrskov mener, at vores kommune skal være et godt sted at bo. Borgerne skal inddrages i beslutningsprocesserne. Vi skal udvikles til at være den foretrukne bosætnings- og dermed pendlerkommune. Dette stiller særlige krav til den kommunale service.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at have borgervenlige åbningstider i kommunale institutioner og genbrugspladser
 • at inddrage borgerne aktivt i beslutningsprocesser
 • at opretholde en decentral genbrugspladsforsyning